Raport 2011-2012

Jesteś tu: » Strona główna » Ewaluacja wewnętrzna » Raport 2011-2012

 

RAPORT

 

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

 

Szkoły Podstawowej

im. Jadwigi i Romana Kobendzów

w Sadowej

 

ROK SZKOLNY 2011/2012

 

 

 

Dyrektor : mgr Joanna Cackowska

data sporządzenia raportu : 05 lipca 2012 roku

 

 

I. WSTĘP

 

 

REGON

NAZWA SZKOŁY: Szkoła Podstawowa im.Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej

Status szkoły:   Publiczna

Rok założenia 1964

Adres szkoły: ul. Strzelecka 35

Miejscowość: Sadowa

Kod pocztowy:   05-092

Poczta:    Łomianki

Tel:   (22)7512510

e-mail: wiejska@sp-sadowa.edu.pl

Strona www:  www.sp-sadowa.edu.pl

Organ prowadzący:   Gmina Łomianki

Imię i nazwisko dyrektora:     Joanna Cackowska

Data objęcia stanowiska:   1 września 1997 r.

 

Liczba uczniów w szkole + oddział przedszkolny

 

53 + 13

 

Liczba uczniów dojeżdżających do szkoły

 

9

 

 

 

Liczba oddziałów

szkoła + oddział przedszkolny

 

 

 

6 + 1

 

 

Liczba uczniów w oddziałach

0

10

1

12

2

5

3

11

4

9

5

6

6

10

 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze

 

9

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze

 

4

Liczba nauczycieli zatrudnionych według stopnia awansu

stażysta

0

mianowany

6

kontraktowy

2

dyplomowany

4

 

Raport przeznaczony jest dla:

1. Dyrektora szkoły

2. Rady Pedagogicznej

3. Rady Rodziców

4. Uczniów
5. Opublikowany zostanie na stronie internetowej szkoły

                            www.szkolnastrona.sp-sadowa.pl

 

         Raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012. W trakcie ewaluacji prowadzący ją nauczyciele zbierali informacje z różnych źródeł: od dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, uczniów, rodziców, mieszkańców oraz współpracujących ze szkołą firm , jednostek i instytucji lokalnych . Do badań i analiz wykorzystywano różnorodne metody badawcze takie jak:

 • analiza dokumentacji szkoły protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, dzienniki szkolne, plany pracy zespołów klasowych, świetlicy, pedagoga i innych, sprawozdań nauczycieli.
 • analiza sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • analiza przeprowadzonych ankiet,

Raport ma również na celu informować oraz inspirować społeczność szkolną do  pracy nad systematycznym tworzeniu rozwiązań zmierzających do podnoszenia jakości pracy szkoły.

 

Celem ewaluacji było:

1. Zebranie informacji , formułowanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów oraz możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce,

2. Wdrażaniu do pracy wniosków wynikających z badań.

3. Uzyskanie informacji czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

4. Zebranie informacji, czy w szkole uczniowie czują się bezpiecznie i czy respektowane są prawa i obowiązki uczniów.

 

Badaniu podlegał poziom jakości pracy szkoły w zakresie:

 

Obszar: Działalność statutowa

WYMAGANIE 1.1

Analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego.

 

WYMAGANIE 1.2

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności..

Analiza frekwencji szkoły oraz wyników klasyfikacji i promocji.

 

Obszar: Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi.

WYMAGANIE 2.1

Szkoła ma koncepcję pracy.

 

Obszar: Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi.

WYMAGANIE 2.2

Oferta edukacyjna umożliwia realizację nowej podstawy programowej.

/ klasa " 0 ", I  -III /

 

Obszar: Zarządzanie szkołą

WYMAGANIE 4.2

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

 

 

 

 

Tematyka kontroli:

 • Prowadzenie dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 Systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania  i oceniania.

 • Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) – terminowość  przeprowadzenia.
 • Kontrola  realizacji zajęć i czynności określonych w art.42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela oraz ich rejestrowania i rozliczania, zgodnie z art. 42  ust 7a, pkt 2.
 • Kontrola w zakresie prawidłowości zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród uczniów.
 • Kontrola stosowania trybu wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych.
  / Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania (.....) WSO i Statut.
 • Przestrzeganie praw dziecka i prawa ucznia w szkole.
 • Indywidualizacja pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce.

Wspomaganie poprzez rady szkoleniowe:

 1. Kontrola zarządcza.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów prawa.
 3. Programy innowacyjne a programy własne w szkole - próby opracowań.
 4. Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wymaganej jakości pracy szkoły.

Podczas badań wykorzystano następujące narzędzia:

 • arkusze obserwacji zajęć
 • arkusze diagnostyczne i monitorujące
 • ankiety
 • arkusze danych statystycznych
 • testy ( sprawdziany wiedzy i umiejętności )
 • zestawienia wyników przeprowadzonych analiz, badań
 • sprawozdania nauczycieli
 • karty klasyfikacyjne

 

ZAKRES , METODY I TECHNIKI DIAGNOZOWANIA

 

Podobnie jak w roku ubiegłym nauczyciele i rodzice na spotkaniach i zebraniach zostali poinformowani o zaplanowanej ewaluacji i na bieżąco byli zapoznawani z harmonogramem prac.

Ankietowanie obejmowało nauczycieli, rodziców i uczniów.

Uczniowie z klas IV - VI wypełnili ankietę " Procesy zachodzące w szkole ",

" Czy lubisz chodzić do szkoły ?", " Zajęcia pozalekcyjne w szkole" i "System oceniania w mojej szkole"

Rodzice wypełnili ankietę "Procesy zachodzące w szkolei "System oceniania w szkole mojego dziecka".

Nauczyciele wypełnili ankietę " Procesy zachodzące w szkole " i "System oceniania w szkole, w której uczę .

Przeprowadzono obserwacje lekcji oraz zajęć dodatkowych pod kątem poprawności metodycznej i merytorycznej, stylu pracy nauczyciela, postaw i umiejętności uczniów na zajęciach, prowadzenia dokumentacji zajęć, systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania  i oceniania, analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,  realizacji zajęć i czynności określonych w art.42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela oraz ich rejestrowania i rozliczania,  prawidłowości zapewniania bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą, prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród uczniów, stosowania trybu wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia w szkole oraz indywidualizacja pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce. Dokonano kontroli analizy dokumentacji nauczania, dzienników szkolnych, arkuszy ocen, kart ocen opisowych uczniów klas I - III, sprawozdań składanych przez nauczycieli po I i II semestrze.

Przeprowadzono badania wyników nauczania w klasach I, III - VI, dokonano szczegółowej analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych; po pierwszym etapie kształcenia, sprawdzianu ( OBUT ) , sprawdzianu próbnego klasy VI

( OPERON ) oraz sprawdzianu zewnętrznego ( OKE ).

Przeprowadzono rozmowy z uczniami , nauczycielami, dyrektorem, rodzicami, mieszkańcami oraz pracownikami jednostek, instytucji i firm współpracujących ze szkołą.

 

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

 

Obszar: Działalność statutowa

WYMAGANIE 1.1

Analizuje się wyniki sprawdzianu zewnętrznego.

 

Cel:

1. Szczegółowa  analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego do oceny skuteczności nauczania , trafności wyboru programów nauczania, korelacji między tymi programami, trafności doboru szkolnych narzędzi, sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów jak też korelacji między ocenianiem zewnętrznym a wewnętrznym.

Pytania kluczowe:

 1. Czy szkoła ma opracowany sposób analizowania wyników sprawdzianu zewnętrznego ?
 2. Na ile przeprowadzone analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego odnoszą się do kontekstu z poprzednich lat?
 3. Jakie wyniki są osiągane przez uczniów w sprawdzianach zewnętrznych?
 4. Czy wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych są porównywalne?
 5. W jakim stopniu wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego wpływają na planowanie pracy szkoły?
 6. W jaki sposób wyniki sprawdzianu są omawiane i interpretowane na posiedzeniach rady pedagogicznej?
 7. W jaki sposób wyniki sprawdzianu są omawiane na zebraniach z rodzicami?
 8. Czy wyniki sprawdzianu są omawiane i analizowane na lekcjach?

Mocne strony

Komentarz

Badanie wyników nauczania.

Analiza wyników sprawdzianu w klasie VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

sprawdzianu, sprawozdań zespołów klasowych, protokołów Rady Pedagogicznej, rozmów z nauczycielami, planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej, rozmowy z uczniami.

Dane z egzaminu pozyskane z OKE są systematycznie gromadzone i analizowane. Szkoła ma opracowany własny sposób analizowania sprawdzianów. Analiz dokonuje się w każdym roku szkolnym,  i przedstawia w formie raportu. W szkole wyłoniono zespół do spraw analizy wyników sprawdzianu w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły - nauczyciel przyrody, nauczyciel języka polskiego i historii oraz nauczyciel matematyki. Corocznie po sprawdzianie zewnętrznym dokonywana jest analiza w odniesieniu do każdego ucznia i całego zespołu klasowego.

Podczas analizy stosuje się zarówno jakościowe jak i ilościowe  metody analiz co potwierdza zgromadzona dokumentacja. Ilościowo analizowane są dane dotyczące wyniku punktowego pozycji szkoły na tle szkół gminnych, danych powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Jakościowo porównywane są wyniki sprawdzianów zewnętrznych klasy z wynikami klasyfikacji końcoworocznej oraz z danymi dotyczącymi frekwencji z uwzględnieniem  kontekstu środowiskowego. Ponadto dokonuje się analizy wyników uczniów z dysfunkcjami w porównaniu do wyników uczniów bez dysfunkcji. Kontekstowa analiza wyników

uzyskanych przez uczniów i szkołę dokonywana jest z uwzględnieniem np. posiadanych informacji na temat

uczniów, ich sytuacji rodzinnej, wyposażenia domowego w książki, czasopisma, zainteresowania itp.

Wyniki są wykorzystywane do opracowania wniosków, które służą planowaniu dalszej pracy. Wyniki i wnioski opracowują zespoły klasowe, w skład których wchodzą wszyscy nauczyciele przedmiotowi. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej. Nauczyciele potwierdzają w rozmowach, że taki sposób analizy pomaga im w planowaniu dalszej pracy z uczniami, tworzeniu planów dydaktycznych na kolejny rok szkolny oraz dostosowanie procesu edukacyjnego do możliwości rozwojowych uczniów, ale też pomagają    w modyfikowaniu form i metod pracy do potrzeb dzieci oraz organizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi.

Wypracowane wnioski skłoniły do podjęcia konkretnych działań np. : zorganizowania zajęć wyrównawczych z przedmiotów o niższych wynikach, zwiększenia liczby godzin w planach pracy nauczycieli poszczególnych przedmiotów przeznaczonych na powtórzenie wiedzy i umiejętności oraz modyfikacji testów i sprawdzianów. Wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych oraz  klasyfikacji końcowo rocznej są porównywalne - uczniowie uzyskują zbliżony poziom w poszczególnych sprawdzianach. Wnioski wypracowane podczas analizy są przekazane również uczniom i rodzicom. Uczniowie następnego dnia po sprawdzianie na poszczególnych lekcjach wraz z nauczycielami analizują swoje odpowiedzi, więc jest to zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli wstępna diagnoza. Zadania sprawiające trudność są od razu omawiane i rozwiązywane w sposób poprawny. Szczegółowe wyniki są podawane uczniom zaraz po ich opublikowaniu przez OKE. Rodzice są informowani o wynikach na ostatnim zebraniu szkolnym. Szczegółowa analiza wyników jest przedstawiana rodzicom na zebraniu wrześniowym.

 

Słabe strony

Komentarz

Wynik sprawdzianu uzyskany przez uczniów jest najniższy w gminie.

Wyniki wymagające poprawy:

W przypadku większości czynników uczniowie otrzymali wynik  niżej przeciętny. Jeden uczeń posiadał orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  trzech uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dwóch uczniów z ustalonymi deficytami i nadpobudliwością psychoruchową mimo wielokrotnych próśb rodziców o skorzystanie z badania  nie udało się  do Poradni. Psychologiczno-Pedagogicznej. Wszyscy Ci uczniowie na terenie szkoły korzystali z zajęć reedukacyjnych i wyrównawczych. Terminowo szkołę kończy 8 uczniów ( 80,0%). Dwóch uczniów od wielu lat jest pod opieką lekarzy psychiatrów, są to uczniowie, którzy doszli do naszej szkoły z innych szkół z powodu braku adaptacji i ze strony rówieśników, uczniowie Ci mają obniżoną sprawność psychoruchową. Jeden uczeń z poważną wadą wymowy i niedosłuchem.

Nie było w klasie uczniów szczególnie uzdolnionych w jakiejś dziedzinie. Jedna uczennica ambitna i obowiązkowa. Uczniowie korzystali z wszelkiego uczestnictwa w kulturze, jednak ograniczało się ono jedynie do form organizowanych przez szkołę czy gminę.

            Trzech uczniów  w opisywanej klasy VI mogło liczyć na pomoc rodziców w pokonywaniu trudności w nauce. Uczniowie gdy potrzebowali pomocy odrabiali lekcje podczas zajęć świetlicy środowiskowej działającej w szkole w godzinach popołudniowych jednak nie była to z ich strony praca systematyczna. Wszyscy poza jednym uczniem do szkoły uczęszczali chętnie. Nie zdarzały się opuszczenia zajęć bez usprawiedliwienia czy wiedzy rodziców. Główną przyczyną absencji uczniów była choroba.

Pomimo cyklicznych spotkań zespołów klasowych wyniki sprawdzianu zewnętrznego naszej szkoły nie są w tym roku zadowalające w porównaniu z innymi szkołami w naszej gminie.

Z rozmów z uczniami, a także z obserwacji zajęć dydaktycznych wynika, że nie wszystkie lekcje prowadzone są w sposób przejrzysty i zrozumiały dla ucznia, w związku z czym należy popracować nad urozmaiceniem metod pracy na lekcji.

Uczniowie nie odrabiają zadań domowych.

Z rozmów z nauczycielami wynika, że uczniowie nie nadrabiają zaległości wynikających z nieobecności na lekcjach.
U uczniów zauważa się lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych.  Rodzice zbyt mało czasu poświęcają swoim dzieciom, nie motywują swoich dzieci do uzyskiwania wyższych ocen , wielu rodziców satysfakcjonuje jedynie ocena pozytywna. Rozpoznając środowisko domowe naszych uczniów 31,2 % czynników uzyskało wynik   niżej przeciętny, a 31,1 % wynik przeciętny. 37,7 % czynników na poziomie wyżej przeciętnym.       
         Na 10 uczniów piszących sprawdzian dwóch uczniów  pochodzi z rodzin, w których przynajmniej jeden rodzic ma wykształcenie wyższe, po jednym z rodziców trzech uczniów posiadają wykształcenie średnie , pozostali uczniowie ( 5 ) mają rodziców o wykształceniu podstawowym lub zawodowym.  Trzech uczniów pochodzi z rodziny niepełnej, troje, z rodzin  o niskim statusie materialnym, którego przyczyną najczęściej jest bezrobocie jednego z rodziców. Wszyscy uczniowie mają warunki domowe dosyć dobre, posiadają swój lub z rodzeństwem pokój, mają  miejsca do odrabiania lekcji. Większość rodziców zadawalało się  jedynie pozytywnymi ocenami dziecka, nie próbowali mobilizować i motywować własnych dzieci. Podczas rozmów tłumaczyli się, że na poziomie klasy VI nie są w stanie pomóc dzieciom. Troje dzieci posiada w domu pojedyncze tomy słowników, encyklopedii, itp. poszerzających wiedzę szkolną.  Wszyscy uczniowie  posiadają w domu komputer z dostępem do Internetu.

W środowisku rówieśniczym czują się dobrze,  chętnie spędzają wspólnie czas po zajęciach.

 

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:

 1. Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu i wnioski wykorzystywać do dalszej pracy.
 2. Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się niskie.
 3. Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu.
 4. Wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów dydaktycznych, poprzez dążenie do zgodności treści, celów, metod i form nauczania, środków dydaktycznych stosowanych do nauczania przedmiotów w ramach zespołów klasowych.
 5. W dalszym ciągu podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród uczniów poprzez stwarzanie sytuacji, które pozwolą uczniom wykazać się zainteresowaniami czytelniczymi, kontrola stopnia rozumienia przeczytanych treści i poleceń na wszystkich zajęciach edukacyjnych.
 6. Budzenie i kształtowanie wyższej motywacji i aspiracji wśród rodziców poprzez pedagogizację ich w czasie comiesięcznych spotkań na zebraniach szkolnych, angażowanie rodziców w pomoc i uświadomienie ich wspomagającej roli  w realizacji zadań domowych własnych dzieci.
 7.  Wykorzystanie  komputerów w procesie edukacji, celem uatrakcyjnienia zajęć.
 8. Zachęcać uczniów do podejmowania prób wysiłku umysłowego nawet w przypadku kiedy wydaje się im, że nie podołają trudom związanym z rozwiązaniem zadania.
 9. Uświadomić rodzicom konsekwencje słabych wyników w nauce oraz słabego wyniku na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową.

 

Obszar: Działalność statutowa

WYMAGANIE 1.2

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

1. Analiza WSO.

Cel:

1. Ocena zgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania z rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania

2. Ocena skuteczności wewnątrzszkolnego systemu oceniania.            

3. Dostarczenie zainteresowanym podmiotom (tj. nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły) informacji o skuteczności podjętych działań.

4. Sformułowanie wniosków i rekomendacji, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego udoskonalenia w/w systemu przez radę pedagogiczną.

 

Pytania kluczowe:

 

 1. Czy określono konieczność  poinformowania o WSO  uczniów i rodziców?
 2. Czy określono czas i terminy informowania?
 3. Jakie zaprojektowano sposoby przekazu informacji?
 4. Czy zaplanowano narzędzia pozyskiwania informacji zwrotnej (ewaluacji)?
 5. Czy informacja jest jawna i dostępna dla wszystkich odbiorców?
 6. Jaka jest komunikatywność informacji, czy język i forma dostosowane były do potrzeb różnego odbiorcy?
 7. Czy przepływ informacji jest skuteczny?
 8. Czy zadowalający był stopień posiłkowania się informacją w procesie planowania rozwoju ucznia?
 9. Jaki wpływ miało wprowadzenie WSO na doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli?
 10. W jakim stopniu systemy przedmiotowe spełniły swoją główną rolę jaką jest wspieranie rozwoju ucznia?

Mocne strony

Komentarz

 

WSO jest zgodny z przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

obserwacji zajęć, analizy dokumentacji nauczania, sprawozdań wychowawców oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe,  rozmów z nauczycielem,  rozmów z rodzicami i uczniami. Z analizy wynika, że

 

uczniowie znają WSO, większość uważa, że ocena jest odzwierciedleniem poziomu wiedzy i umiejętności

 

Uczniowie podali, że wszyscy nauczyciele przedstawili kryteria ocen ze swoich przedmiotów. Nauczyciele zapoznali uczniów ze szczegółowymi wymaganiami

na poszczególne stopnie.

 

Według uczniów wpływ na oceny ma: poziom wiedzy , zdobyte umiejętności, aktywność , umiejętność pracy w grupie , praca samodzielna , kreatywność (pomysłowość) ,

Uczniowie uważają, że wpływ na planowanie ich pracy miała znajomość

wymagań oraz kryteriów oceniania gdyż wiedzieli, czego trzeba się nauczyć, żeby otrzymywać same dobre oceny, mogli kontrolować, czego jeszcze się nie nauczyli.

 

Większość nauczycieli informuje o poziomie wiedzy i umiejętności uczniów

poprzez: poparcie oceny wyjaśnieniem ustnym lub poprzez wpis oceny do

dziennika w obecności ucznia. Większość nauczycieli w szczególności docenia

wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków.

Uczniowie wiedzą ile prac klasowych mogą mieć w tygodniu.

Wiedzą też, że nauczyciel powinien poinformować ich o terminie planowanej

pracy klasowej na tydzień wcześniej. Wiedzą też, że sprawdziany 15 – minutowe

 mogą obejmować         materiał z trzech ostatnich lekcji.

Większość nauczycieli zdaniem uczniów o ocenach proponowanych powiadomiło ich na miesiąc przed wystawieniem ocen za I półrocze i ocen rocznych. Uczniowie

uważają, że  kryteriami, zgodnymi z WSO branymi pod uwagę przy wystawianiu

oceny z zachowania jest: kultura osobista , stosunek do obowiązków szkolnych , stosunek do kolegów , aktywność na rzecz szkoły, frekwencja, udział w zajęciach dodatkowych, różne. Co wskazuje na to, że w klasach jest dokonywana

samoocena zgodnie z zasadami punktowej oceny zachowania. Uczniowie

potwierdzają, że uczestniczą w ustalaniu oceny z zachowania dla kolegów i

koleżanek.

 

Przeprowadzone badania i analiza wyników pozwala na następujące uogólnienia dotyczące funkcjonowania WSO:

Badania pokazały, że uczniowie w zdecydowanej większości znają wymagania na poszczególne stopnie z różnych przedmiotów. To zaś pozwala na wniosek, iż nauczyciele przekazują właściwie założenia Przedmiotowych Systemów

Oceniania.Tylko niewiele ponad połowę uczniów  twierdzi, że otrzymywane

 oceny motywują ich do pracy. Jest to wynik niezadowalający, więc należy

 pochylić się nad tym problemem. Uczeń powinien wiedzieć, co musi zrobić,

aby oceny były wyższe. Musi być stale zachęcany i motywowany do

 systematycznej i wytrwałej pracy dającej wymierne efekty w postaci dobrych

ocen, świadectwa a wyróżnieniem, stypendium, itp. Jest jednak wiele innych czynników, które mają istotny wpływ na to zagadnienie. Można w tym miejscu wspomnieć o roli zespołu klasowego; im zdolniejsi uczniowie w klasie tym

motywacja większa. Słaby zespół klasowy nie powoduje chęci uzyskiwania coraz wyższych wyników. Nie bez wpływu jest również sytuacja rodzinna oraz ogólne społeczne uwarunkowania.
Zadowalające są wyniki rozmów z uczniami pytania o możliwości poprawy oceny. Uczniowie mają świadomość, że uzyskane oceny zawsze można poprawić. Jest to doskonały dowód na to, iż nauczyciele zachęcają dzieci do wysiłku i podnoszenia poziomu wiadomości i umiejętności.
Uczniowie najczęściej uzyskują oceny za różne prace pisemne. Ich ilość można

ocenić na wystarczającą. Okazuje się jednak, że niewiele jest sytuacji, w których uczniowie są oceniani na lekcjach za bieżące działania, a ważne jest ocenianie aktywności zwłaszcza dla uczniów z deficytami, dla których opanowanie

większych partii materiału jest czasami po prostu niemożliwe. Dobrze byłoby,

aby każdy przedmiotowiec uwzględnił aspekt bieżącego oceniania w swojej pracy z uczniami. Każdy nauczyciel przedmiotu powinien mieć wypracowany

indywidualny system informowania ucznia o zdobytej ocenie. Może to być

informacja przekazywana ustnie, można oceny wpisywać do zeszytu

korespondencji, można dokonywać wpisów ocen we wcześniej ustalonym miejscu w zeszycie, można ustalić z klasą dni wpisywania ocen czy informowania o nich,

jeśli zajęcia nie pozwalają na bieżący przekaz. Ocena jest jawna i uczeń musi ją

znać. Uczniowie  znają kryteria wystawiania ocen  zachowania.
Twierdzili, że znają wymagania na poszczególne stopnie. Dobrze byłoby, aby

oprócz rzetelnego omawiania wymagań na poszczególne stopnie dzieci były na

 bieżąco informowane, jaki materiał mają opanowany w stopniu bardzo dobrym,

 co powinni powtórzyć, czego musza się nauczyć. Chodzi o komentarz do ocen. Uświadomienie mocnych i słabych stron wypowiedzi ustnej czy pisemnej może spowodować, że wzrośnie poczucie sprawiedliwego oceniania.

BADANIE RODZICÓW

Zdecydowana większość rodziców twierdzi, że zostali  zapoznani z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

Informacje o WSO rodzice uzyskali: wychowawca klasy dokładnie wytłumaczył

zasady na zebraniu z rodzicami lub wychowawca klasy rozdał kartki WSO.

 

Zdecydowana większość rodziców twierdzi, że przychodzi na każde zebranie.

Rodzice oceniają kontakty ze szkołą jako: w pełni satysfakcjonujące i dość częste. Zdaniem rodziców, w ostatnim roku szkolnym nauczyciele brali szczególnie

pod uwagę przy ocenie pracy ucznia wiedzę, umiejętności i postęp w równym stopniu.

Zdaniem rodziców, kryteria stosowane przy ocenie pracy uczniów : są dobrze

znane , są sprawiedliwe i są akceptowane.

 

 Rodzice  twierdzą, że ich dzieci    znają zasady zawarte w WSO, że dzieci 

rozumieją jakie są wobec nich oczekiwania.  Zdaniem ankietowanych, znajomość wymagań zawartych w WSO  zwiększa motywację dzieci do bardziej

systematycznej pracy.

Większość rodziców ocenia sposób przekazywania informacji o postępach

dziecka jako: informacja  jest rzetelna i wyczerpująca.

 

Według rodziców  wprowadzenie WSO   bardzo wpłynęło na poprawę przepływu informacji o postępach.

BADANIE NAUCZYCIELI

Według nauczycieli głównym celem WSO jest: ocena osiągnięć i postępów edukacyjnych ucznia, pomoc uczniom w rozwijaniu ich zdolności, systematyczne informowanie uczniów i rodziców o postępach, możliwość sprawdzenia wiedzy, zachęta, motywacja  uczniów do nauki, pomoc uczniowi w planowaniu rozwoju. Wszyscy nauczyciele twierdzą, że zapoznali uczniów ze szczegółowymi

wymaganiami na poszczególne stopnie.

Nauczyciele zapoznali uczniów z wymaganiami  poprzez przeczytanie na jednej z pierwszych lekcji , przeczytanie i wytłumaczenie, jeśli dzieci czegoś nie

zrozumiały , każdemu dziecku dano kartkę z zapisanymi wymaganiami .

Nauczyciele  przy ocenie pracy ucznia w ostatnim roku brali szczególnie pod

uwagę : wiedzę , umiejętności, postęp , aktywność , samodzielność.  Według nauczycieli na motywację ucznia do dalszej pracy miała znajomość wymagań i kryteriów oceniania, wiedzieli, czego na pewno muszą się nauczyć, żeby dostać

trójkę, wiedzieli, czego trzeba się nauczyć, żeby otrzymywać same dobre oceny, kontrolowali, czego jeszcze się nie nauczyli.

Nauczyciele zazwyczaj oceniając postępy ucznia wyjaśniają, dlaczego zasługuje

na właśnie taką ocenę, po czym wpisują ją do dziennika lub wyjaśniają uczniowi, dlaczego zasługują na właśnie taką ocenę, następnie odnotowują ją w dzienniku i dzienniczku ucznia lub jego zeszycie . Zdaniem wszystkich nauczycieli

wprowadzenie WSO wpłynęło na doskonalenie organizacji i metod ich  pracy.

Wprowadzenie WSO wpłynęło na doskonalenie organizacji i metod pracy

nauczycieli poprzez:  uczniowie i rodzice znają wymagania, są jasne i zrozumiałe kryteria oceniania, opracowanie kart pracy uczniom, dają możliwość

dostosowania wymagań do możliwości ucznia .

Według nauczycieli za obniżenie wymagań w stosunku do ucznia z deficytami rozwojowymi odpowiada dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii poradni

psychologiczno – pedagogicznej i nauczyciel przedmiotu po uzyskaniu opinii

poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele zgodnie twierdzą, że  zapoznali  rodziców z

wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Aby zapoznać rodziców z WSO wybrali odpowiednio formę:  dokładnie wytłumaczyli zasady na zebraniu z rodzicami ,

rozdali rodzicom kartki z WSO , przeczytali na zebraniu z rodzicami. Dane

wskazują, że 9,1% badanych nauczycieli bierze  pośredni udział w tworzeniu

WSO poprzez opracowanie kryteriów przedmiotowego systemu oceniania,

natomiast 74,5% nauczycieli bierze bezpośredni udział w tworzeniu WSO.

Ponadto 16,4% badanych nie ma wpływu na powstawanie WSO, grupę tą

stanowią nauczyciele, którzy nie uczą żadnego przedmiotu (wychowawca

świetlicy, nauczyciel kl. 0, logopeda ). Analizując dane nasuwa się wniosek,

że wszyscy nauczyciele uczący przedmiotów biorą aktywny udział w tworzeniu

WSO. Jest to aktywność całkowicie zrozumiała. Mocnymi stronami WSO w

opinii nauczycieli są kryteria jasno sformułowane dla uczniów i rodziców,

są to kryteria zrozumiałe i czytelne. Motywują ucznia do dalszej i samodzielnej

pracy, są podstawą do tworzenia PSO.

Częstotliwość oceniania ucznia przez nauczyciela

Z danych z dokumentacji szkolnej wynika, że tylko 9,1 % badanych nauczycieli

 ocenia uczniów raz w tygodniu, tyle samo nauczycieli ocenia dwa razy w

tygodniu i trzy razy w tygodniu. Natomiast 36,4% badanych ocenia wielokrotnie.

 Ocen cząstkowych  w dziennikach jest dużo. Najmniejsza ilość ocen jest z historii w klasach IV - VI i z techniki w klasie IV.
   Analizując dane można wywnioskować, że mała częstotliwość oceniania

wynika z godzin  przeznaczonych na dany przedmiot który naucza nauczyciel.

Kolejna grupa badanych, ocenia w każdej sytuacji dydaktycznej, w zależności od potrzeb, często codziennie. Natomiast nauczyciele, którzy nie oceniają nie

prowadzą zajęć dydaktycznych.
Dane wskazują, że 10 nauczycieli, co stanowi 72,7%, prowadzi zajęcia

 dydaktyczne. Dana grupa nauczycieli najczęściej ocenia uczniów za prace

klasowe, testy i aktywność na zajęciach- stanowi to 64,5% nauczycieli, 45,4% badanych, za jeden z najważniejszych składników oceny uważa prace domowe, natomiast 36,4% grupy stawia oceny za wypowiedzi na zadany temat, a 27,3% za prowadzenie zeszytu przedmiotowego. Tylko 18,2% nauczycieli, za jeden z najważniejszych składników oceny, uważa prezentację opracowanych materiałów.  Z powyższych danych wynika, że najczęściej nauczyciele w ocenie śródrocznej i

końcowo rocznej ucznia, biorą pod uwagę oceny z prac klasowych, oceny z prac domowych, oceny z testów, aktywność na zajęciach oraz wypowiedzi na zadany

temat. Wydawać by się mogło, że uczniowie oceniani są przede wszystkim za wiadomości, być może przeprowadzane testy, sprawdziany i prace domowe

ujawniają również umiejętności ucznia, które są niezbędne na każdym szczeblu kształcenia i w życiu codziennym. Z danych badawczych wynika, że

najczęstszym sposobem motywowania uczniów do pracy jest pochwała wobec

uczniów oraz ocena cząstkowa. Nieco mniej stosowana jest pochwała ustna

wobec rodziców jak również delegowanie ucznia do reprezentowania szkoły na zewnątrz. Najmniej stosowanym sposobem motywacji jest ocena śródokresowa

oraz dyplom pochwalny dla rodziców. Badana grupa podaje również inne

 sposoby motywowania uczniów do pracy. Jest to praca pozalekcyjna z uczniami, rozwój zainteresowań twórczych.

  Analizując dane można wywnioskować, że badana grupa nauczycieli stosuje różnorodne formy motywacji uczniów do dalszej pracy, wykorzystują również

swoje własne wypracowane sposoby.
Z badań wynika, że większość nauczycieli sprawdza wiedzę i umiejętności

uczniów poprzez aktywność w różnych formach prac grupowych, prac pisemnych oraz wykorzystuje testy.   Najchętniej stosowaną formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów są testy. Zapewne taki sposób sprawdzenia jest szybki i

obejmuje jednocześnie dużą grupę uczniów. Pozwala na sprawdzenie różnych

obszarów edukacyjnych. Jest najczęstszą formą sprawdzania, toteż uczniowie

nabywają umiejętności radzenia sobie z tą metodą. Mniej stosowanymi formami

są prace grupowe i prace pisemne. Wymagają one wydłużonego czasu pracy

uczniów, zmuszają do większej aktywności wypowiadania się pisemnego lub też umiejętności pracy w grupie. Forma ta jest mniej stosowana ponieważ większość badanej grupy prowadzi zajęcia z przedmiotów ścisłych oraz zajęcia w nauczaniu zintegrowanym.
      Wewnątrzszkolny System Oceniania postrzegany jest przez nauczycieli

pozytywnie, w ich opinii jasno precyzuje oczekiwania w stosunku do ucznia, 

spełnia funkcję motywującą, kryteria dostępne i znane są uczniom i ich rodzicom. Jednak grupa badanych dostrzega również słabe strony WSO, uważa, że 

powoduje zbyt dużą dowolność interpretacji przez nauczycieli.  Ocenianie

osiągnięć szkolnych uczniów jest integralną częścią procesu kształcenia -

nauczania i wychowania. Troska o skuteczność dydaktyczną tego procesu

wymaga systematycznego pozyskiwania rzetelnych informacji o przebiegu

procesu, dlatego też badana grupa nauczycieli systematycznie ocenia pracę

ucznia, w każdej sytuacji, i w zależności od potrzeby. Częstotliwość oceniania

jest współmierna do liczby godzin z danego przedmiotu. Wystawiając ocenę

śródroczną lub końcoworoczną nauczyciele najczęściej biorą pod uwagę oceny

z prac klasowych, oceny za testy i aktywność na zajęciach. Prawie równie wysoko brane są również pod uwagę  prace domowe uczniów i wypowiedzi na zadany temat.

Z danych wynika, że uczniowie oceniani są przede wszystkim za wiedzę, jednak,

żeby ocena mogła spełniać swoją funkcję, powinna uwzględniać również

umiejętności ucznia, powinna badać wszystkie obszary jego działania.

     Motywując uczniów do nauki, nauczyciele stosują różne formy pochwał. Mają wypracowany własny system motywacji, są świadomi jaki wpływ wywiera

motywacja na przebieg procesu myślenia ucznia. Najczęściej stosują pochwałę

wobec uczniów oraz nagradzają ich oceną cząstkową. Stosowana jest również

pochwała ustna do rodziców jak również udział ucznia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Zachętą do odnoszenia sukcesów jest także prezentacja

wykonanego zadania przez ucznia na forum klasy lub szkoły oraz udział w

zajęciach pozalekcyjnych.
 Informację o stanie wiedzy i umiejętności uczniów, badana grupa nauczycieli najczęściej sprawdza za pomocą testów oraz w oparciu o prace pisemne i prace grupowe. Są to metody tradycyjne pozwalające na szybkie i całościowe

sprawdzenie wiedzy uczniów. Forma sprawdzania wiedzy uzależniona jest

w dużej mierze od przedmiotu jaki prowadzi nauczyciel.
Szczegółowe analizy ankiet przyniosły zadowalające odpowiedzi na wyżej

wymienione pytania. Obowiązujący w szkole Wewnątrzszkolny System

Oceniania jest akceptowany przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wysuwają się jednak pewne wnioski, nad którymi należy popracować w dalszym kształceniu i funkcjonowaniu szkoły.

 

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:

1. Uczniowie i rodzice znają i rozumieją WSO i nie proponują zasadniczych zmian; podają jednak zastrzeżenia do zwiększenia dyscypliny uczniów, jako element, nad którym należy się w dalszej pracy zastanowić. Proponują skonkretyzowanie zapisów dotyczących współpracy szkoła – dom.

     2. Badani nauczyciele akceptują WSO; proponowane zmiany miałyby dotyczyć wypracowania     w miarę jednolitego sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów.

     3. Uczniowie klas IV – VI znają wymagania na poszczególne stopnie, wiedzą, że ocenę zawsze można poprawić. Badani są zapoznawani przez nauczycieli z ważnymi punktami WSO oraz PSO. Ogólnie wyniki badania są dobre, co pozwala na pozytywną ocenę WSO. Należy jednak w dalszej pracy zwrócić uwagę na:

a)                ocenianie za aktywność na zajęciach edukacyjnych;

b)                jawność oceny – każdorazowe informowanie uczniów o otrzymywanej ocenie;

c)                 znajomość kryteriów oceniania zachowania uczniów;

d)                zwiększenie poczucia sprawiedliwego oceniania w odczuciu ucznia.

 

Obszar: Działalność statutowa szkoły.

WYMAGANIE 1.3

Analiza frekwencji uczniów oraz wyników klasyfikowania i promowania.

Cel:

Sprawdzenie stopnia aktywności uczniów w czasie zajęć realizowanych w szkole.

 

Pytania kluczowe:

1. Jaki jest udział uczniów w zajęciach obowiązkowych?

2.  Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację zajęć?

3,  Jaki jest udział uczniów w zajęciach nieobowiązkowych i pozalekcyjnych?

4. Jakie jest zaangażowanie uczniów w realizację zajęć?

5. Jaki jest udział uczniów w wycieczkach i imprezach szkolnych?

 

Mocne strony

Komentarz

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Analiza frekwencji szkoły oraz wyników klasyfikacji i promocji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej , sprawozdań wychowawców oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe,  rozmów z nauczycielem,  rozmów z rodzicami i uczniami, półrocznego i rocznego zestawienia frekwencji w szkole zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i dodatkowych.
Frekwencja w szkole jest systematyczne rozliczana  i  analizowana zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i dodatkowych. Rodzice i uczniowie są informowani o zasadach usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole, a także statutowych konsekwencjach nieusprawiedliwionych godzin.
Uczniowie z wysoką frekwencją są  nagradzani pochwałą na półrocze i dyplomem oraz nagrodą na koniec roku szkolnego.
Frekwencja / w szczególności nieusprawiedliwiona / ma wpływ na ocenę zachowania. Uczniowie znają związek między absencją a wynikami w nauce. Wychowawca nagradza pochwałą uczniów o bardzo dobrej frekwencji na forum klasy. Poznaje przyczyny nieobecności, współdziała z pedagogiem w zakresie pomocy. Rodzice współpracują ze szkołą, na bieżąco informują wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka w szkole w terminie określonym w statucie szkoły. Rada Rodziców wspiera finansowo w zakresie wynagradzania uczniów za wyniki w nauce i zachowaniu. Bogata oferta edukacyjna szkoły skierowana do wszystkich uczniów – zdolnych i ze  specyficznymi trudnościami w nauce. Dużo ciekawych konkursów, imprez okolicznościowych organizuje się w szkole i rozwijających zainteresowania uczniów. Włączanie się do realizacji programów unijnych w celu poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły. Regularna możliwość organizacji spotkań z rodzicami.  Dobry kontakt rodzic - nauczyciel. Dobry kontakt z pedagogiem. Ciekawie zorganizowane zajęcia świetlicowe. Dobra współpraca ze środowiskiem.W szkole nie występuje problem wagarowania i ucieczek z lekcji.

Pedagog i nauczyciele znają wszystkich uczniów oraz ich środowiska domowe i znają przyczyny absencji uczniów. Na frekwencję ogólną wpłynęły nieobecności usprawiedliwione przez rodziców. Przyczynami tych nieobecności były: choroba, wizyty w poradni psychologiczno – pedagogicznej, sprawy rodzinne. Najniższa frekwencja wystąpiła w klasie  V  88,8% oraz w klasie "0" 93,3%.  spowodowana głównie chorobami w okresie jesienno - zimowym oraz pobytem niektórych dzieci w szpitalu. Pozostałe klasy uzyskały frekwencję powyżej 94%. Po analizie danych przedstawionych przez wychowawców poszczególnych klas można stwierdzić, że problem wysokiej absencji na zajęciach obowiązkowych nie wystąpił w naszej szkole.

Frekwencja na zajęciach obowiązkowych osiągnęła średnią 92,2%

Szkoła posiada dużą ofertę zajęć dodatkowych odbywających się przed         zajęciami obowiązkowymi w klasach I - III i po zajęciach obowiązkowych w klasach IV VI.

Najwyższą frekwencję ( 100 % ) miały zajęcia indywidualne - rewalidacyjne,   logopedyczne. Nawet jeśli w danym dniu zajęć uczeń nie był obecny w szkole          zajęcia były odrabiane w innym terminie.

Zajęcia z projektu unijnego dotyczące zajęć wyrównawczych i  kół zainteresowań  osiągnęły średnią ( 94,0 % ).

Zajęcia dodatkowe finansowane przez organ prowadzący

( zajęcia sportowe, wyrównawcze, reedukacja ) osiągnęły średnią ( 96,5 % ). Wnioski:

 1. 100% uczniów klasyfikowanych ze wszystkich przedmiotów.
 2. W klasach IV-VI przy ogólnej liczbie 25; nie wystawiono żadnej oceny niedostatecznej, 8-iu uczniów nie otrzymało żadnej oceny dostatecznej.
 3. Szkoła uzyskała ogólną średnią 4,1 ,
 4. W bieżącym roku szkolnym wystawiono 58 ocen celujących / z religii -35, z języka angielskiego – 16, z plastyki – 4 i z muzyki - 3 /.
 5. Wystawiono 75 ocen bardzo dobrych, 81 ocen dobrych, 50 ocen dostatecznych, 28 ocen dopuszczających.
 6. Wystawiono 3 oceny wzorowe z zachowania, 9 ocen bardzo dobrych, 6 oceny dobre, 5 poprawnych i 1 ocene nieodpowiednią.

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:

1. Szkoła będzie kontynuowała realizację rozpoczętych działań poprzez:

 • kontakty z rodzicami
 • monitoring frekwencji
 • rozmowy z rodzicami
 • promocję uczniów z wysoką frekwencją

 

Przewidywane efekty:

 1. Podniesienie jeszcze frekwencji w klasach.
 2. Wzrost wiedzy i świadomości uczniów na temat konsekwencji opuszczania lekcji.
 3. Osiągnięcie umiejętności dokonywania pozytywnych wyborów.
 4. Zniwelowanie niepowodzeń szkolnych.

Obszar: Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi.

WYMAGANIE 2.1

Szkoła ma koncepcję pracy.

Cel:

Zebranie informacji na temat pracy w szkole w zakresie realizacji koncepcji pracy.

 

Pytania kluczowe:

1. Czy koncepcja pracy szkoły jest?

a) Przyjęta przez Radę pedagogiczną?

b) opracowana z udziałem nauczycieli?

c) realizowana przez nauczycieli?

d) Znana nauczycielom, uczniom, rodzicom?

 

Mocne strony

Komentarz

 

Szkoła ma koncepcję pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
Arkusz analizy dokumentów , Wywiad z Dyrektorem Szkoły panią Joanną Cackowską, obserwacje zajęć, ankieta dla nauczycieli, rodziców  i uczniów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów Szkoły stwierdzono, że: placówka posiada koncepcję pracy. Materiały są udostępnione do wglądu w pokoju nauczycielskim i na stronie internetowej Szkoły. Koncepcja pracy Szkoły została przyjęta przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2011 roku. Odpowiednie zapisy dotyczące przyjęcia Koncepcji pracy Szkoły znajdują się w protokolarzu rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2011 roku. Koncepcja pracy Szkoły została przyjęta przez Radę Rodziców w dniu 28 sierpnia 2011 roku, czego potwierdzeniem jest wpis do protokołu posiedzenia Rady Rodziców. Rodzice uczniów zostali zapoznani z założeniami Koncepcji pracy Szkoły na pierwszym zebraniu z rodzicami  w dniu  06 września 2011 roku. Za najważniejsze dla rozwoju Szkoły Dyrektor placówki uznała podnoszenie poziomu nauczania, ustawiczne kształcenie nauczycieli oraz poprawa bazy lokalowej / dydaktyczno-sportowej / poprzez rozbudowę szkoły. Istotna jest również promocja Szkoły, współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.  Ankietę dla rodziców zaplanowano dla 5 rodziców z każdej klasy od I do VI , powinno ją wypełnić 35 rodziców. Jednak w rzeczywistości ankietę wypełniło 32 rodziców z klas I-VI. Z analizy wyników ankiety wynika, że koncepcja pracy naszej szkoły znana jest społeczności szkolnej i jest  akceptowana. Zdecydowana większość rodziców 96,8% twierdzi, że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich  dziecka. 26 rodziców , 96,8% ankietowanych poleciłoby naukę w naszej szkole  znajomym, rodzice uważają, że szkoła zdecydowanie pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje dzieci. Z uwagi na dwuzmianowość spowodowaną skromną bazą lokalową rodzice uważają, że  plan lekcji jest ułożony tak, że sprzyja uczeniu się. Znaczna większość 30 rodziców 90,6% przekonana jest, że ich dziecko jest zazwyczaj zmotywowane do nauki przez nauczycieli, rodziców twierdzi, że informacja zwrotna o wynikach dziecka pomaga mu uczyć się. Wszyscy rodzice uważają, że sposób w jaki szkoła wychowuje uczniów odpowiada ich potrzebom i potrzebom dzieci, że nauczyciele traktują uczniów w równy sposób. W szkole podejmuje się starania by dziecko miało poczucie sukcesu w nauce na miarę jego możliwości tak odpowiedziało 96,8 % rodziców. Wyposażenie szkoły należy w pierwszej kolejności wzbogacić o rozbudowę szkoły 22 rodziców 68,7 %, o pomoce dydaktyczne  - 5 ( 15,6% ), o sprzęt sportowy  -2  ( 6,2 % ), o komputery 3 rodziców 9,3%.30 rodziców 90,6%. ma  poczucie, że w szkole dziecko traktowane jest indywidualnie. Rodzice są spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci i uważają, że szkoła zapewnia dziecku bezpieczeństwo podczas zajęć w szkole, przerw  i wycieczek. Anonimową ankieta dla uczniów

przeprowadzono wśród uczniów klasy 6 (10 osób co stanowi 100% klasy ) odpowiadali na pytanie dotyczące stopnia zadowolenia ze szkoły, do której uczęszczają. Określając stopień zadowolenia posługiwali się skalą szkolną ocen od 1 do 6, przy czym 1 oznaczało niezadowolenie a 6 bardzo wysoki poziom zadowolenia. Uczniowie klasy VI wysoko ocenili szkołę i jej działania . W skali 1 - 6 , 4 uczniów oceniło szkołę na 6, 3 uczniów oceniło szkołę na 5, 1 uczeń ocenił szkołę na 4, 1 uczeń ocenił szkołę na 3 i 1 uczeń ocenił szkołę na 2.

9 uczniów  90% twierdzi, że w szkole jest miła atmosfera i lubi do niej przychodzić, jeden uczeń 10% nie lubi chodzić do naszej szkoły. Taka sama liczba uczniów jak wyżej ocenia, że  szkoła troszczy się o rozwój intelektualny i odpowiedni poziom edukacji wychowanków i że rozwija zainteresowania i uzdolnienia. 100% uczniów potwierdza, że szkoła organizuje wiele ciekawych uroczystości, dyrekcja szkoły i nauczyciele współpracują z uczniami przy realizacji zadań oraz, że dyrekcja i nauczyciele zachęcają i motywują uczniów do działania i aktywności. 9 uczniów  90% twierdzi, że szkoła dba o pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, pomaga uczniom, gdy tej pomocy potrzebują ,  uczy patriotyzmu, szacunku do siebie i innych,  propaguje zdrowy styl życia, prowadzi działania przeciwdziałające nałogom, dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, rozpoznaje zainteresowania uczniów, odpowiednio przygotowuje do sprawdzianu. Nieco gorzej uczniowie ocenili Szkoła  wyposażenie, które umożliwia uczniom odpowiedni poziom kształcenia z uwagi na mało miejsca w szkole, ubogą bazę lokalową 8 uczniów 80%  docenia wyposażenie jako wystarczające, 2 uczniów 20% twierdzi, że wyposażenie nie jest wystarczające. 100% uczniów potwierdza, że w szkole czuję się bezpiecznie.

Ankietę przeprowadzono wśród 6 nauczycieli. wychowawców ( 100% ) klas I -VI . Z analizy wynika, że nauczyciele- wychowawcy są współautorami koncepcji pracy szkoły i na bieżąco uczestniczą w pracach nad jej analizą i modyfikacją . Jednogłośnie twierdzą, że Rada Pedagogiczna zatwierdziła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy szkoły. Koncepcja pracy szkoły zawiera zadania służące doskonaleniu pracy szkoły. Szkoła planuje swoje zadania poprzez opracowanie planów dydaktyczno-wychowawczych  100%, analizę wyników nauczania  100%,   analizę potrzeb edukacyjnych uczniów 100%, wybór priorytetów edukacyjno-wychowawczych    100%,  wykorzystanie opinii Rady Rodziców 66,6%, 33,4% nie wie czy są wykorzystywane opinie rodziców.    100% nauczycieli uważa, że  szkoła monitoruje i ocenia realizację zadań edukacyjno-wychowawczych oraz, że  uczniowie i rodzice biorą udział w realizacji zadań opisanych w koncepcji pracy szkoły. Nauczyciele odpowiadają, że rodzice z koncepcją pracy szkoły zostali zapoznani na pierwszym zebraniu z rodzicami i poprzez stronę internetową  szkoły. Szkoła brała udział w różnorodnych kampaniach , programach i akcjach:

Ogólnopolski Program Społeczny„Szkoła bez przemocy”

Ogólnopolski Program Społeczny "Bezpieczna szkoła "

Ogólnopolska akcja„Góra grosza”

Ogólnopolska akcja czytelnicza„Cała Polska czyta dzieciom”

Ogólnopolska akcja promująca zdrowie„ Cała Polska biega”

Kampania "Zachowaj Trzeźwy umysł "

Akcja "Sprzątanie świata "

Zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych odbyły się:

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dzień Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klasy I

apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Andrzejki klasowe

Mikołajki klasowe

Wigilie klasowe, jasełka

Dzień Babci I Dziadka – Dzień Rodziny

apel z okazji Świąt Wielkanocnych

apel z okazji Konstytucji 3-go Maja

Święto Szkoły- Dzień Dziecka –

Ponadto uczniowie uczestniczyli w spotkaniach:

- z przedstawicielami  Policji, Straży Miejskiej, ochotniczej Straży Pożarnej, Leśnikami z KPN

Nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne nie tylko w ławkach szkolnych, ale także poza szkołą:

-         lekcje w Zamku Królewskim,

-         lekcje muzealne

-         lekcje biblioteczne

-         zajęcia w terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

W czerwcu 64% uczniów  uczestniczyło w Zielonej Szkole w Jastrzębiej Górze.

Realizowane były w klasach 0-VI projekty i programy propagujące zdrowy styl życia: Wolność oddechu zapobiegaj astmie, Ostatni dzwonek, Nie pal przy mnie proszę.

 

Słabe strony

Komentarz

Wynik sprawdzianów próbnych i zewnętrznego w klasie VI niższy od spodziewanego przez uczniów, nauczycieli i rodziców

W celu poprawy wyników sprawdzianów zewnętrznych należy wdrożyć w przyszłym roku wypracowany na podstawie analizy wyników program naprawczy. Kontynuowanie, a nawet jeszcze większe wzmocnienie współpracy między zespołami klasowymi.

Zachęcenie nauczycieli do podejmowania większej ilości działań nowatorskich. Różnicowanie i odpowiedni dobór metod nauczania na zajęciach z uwzględnieniem większej ilości metod aktywnych . Maksymalne wykorzystanie na zajęciach pomocy dydaktycznych zgromadzonych w szkole. Wspomaganie procesu dydaktycznego technologią komputerową. W dalszym ciągu pozyskiwanie środków i organizowanie inicjatyw krajoznawczych, a tym samym wspomaganie taką formą procesu edukacyjnego.

Rozbudzanie wśród uczniów i ich rodziców motywacji i aspiracji edukacyjnych.

Zbyt mała na obecne warunki baza lokalowa

Dążenie do poprawy bazy lokalowej w celu zniesienia dwuzmianowości i możliwości prowadzenia świetlicy szkolnej

 

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:                                                                         

 1. Koncepcja Pracy Szkoły jest spójna z wypracowanymi dokumentami   oraz  z oczekiwaniami nauczycieli i rodziców.
 2. Działania szkoły (zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, współpraca  ze środowiskiem lokalnym) wynikające z Koncepcji Pracy Szkoły są trafnie zaplanowane i na bieżąco realizowane.
 3. Podejmowane działania przyczyniają się do poprawy efektów kształcenia, wzbogacają bazę szkoły i promują placówkę w środowisku lokalnym.
 4. Zdaniem rodziców baza dydaktyczna szkoły nie jest wystarczająca (wskazują na konieczność  rozbudowy szkoły ).
 5. W opinii Rady Pedagogicznej szkoła pozyskuje fundusze  na wzbogacenie bazy szkoły i poprawę warunków lokalowych współpracując z różnymi instytucjami.
 6. Szkoła podejmuje działania adekwatne do własnych możliwości.
 7. Podejmowane przez szkołę działania są skuteczne, gdyż pozwalają na realizację zadań wynikających z Koncepcji Pracy Szkoły.

 

Obszar: Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi.

WYMAGANIE 2.1

Realizacja podstawy programowej.

/ klasa " 0 ", I, II, III /

 

 

Cel:

1. Zebranie informacji o realizacji podstawy programowej.

2. Formułowanie wniosków do dalszej pracy - na etapach klas 0 , I -III.

 

Pytania kluczowe:

1)    Czy nauczyciele znają i realizują podstawy programowe ?

2)    Czy oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów ?

3)    Czy oferta edukacyjna jest modyfikowana ?

4)     Czy oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów ?

5)    Jakie konkretnie nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania metodyczne/programowe ?

Mocne strony

Komentarz

 

Szkoła realizuje  podstawy programowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
analizy dokumentów tj. zestawienia programów nauczania na rok szkolny 2011/2012, zapisów programów w dziennikach lekcyjnych , obserwacji zajęć, arkusza realizacji podstawy programowej, sprawozdań nauczycieli, kart monitorujących liczbę zrealizowanych godzin wskazanych w ramowych planach nauczania dla danych zajęć edukacyjnych wynika, że

że oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej. Ponadto oferta ta odpowiada potrzebom uczniów oraz jest monitorowana, modyfikowana i wzbogacana w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań uczniów. W szkole realizuje się także nowatorskie rozwiązania programowe.

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest spójna z podstawą programową. Poziom spójności oferty edukacyjnej zależy kolejno od indywidualnej oceny nauczyciela, opinii zespołu klasowego i decyzji rady pedagogicznej. Natomiast oferta zajęć pozalekcyjnych tworzona jest w odniesieniu do wyników uzyskanych na sprawdzianie zewnętrznym i poziomu opanowania podstawy programowej w roku poprzednim, a także w odniesieniu do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz szkoły. Dominują w niej działania edukacyjne i wychowawcze, mające na celu podnoszenie efektywności kształcenia na poszczególnych etapach tak, aby wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, uwzględniając ich potrzeby, możliwości i zainteresowania, rozwijanie kluczowych umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw, gwarantujących odniesienie sukcesu przez przeciętnego ucznia. Ponadto w szkole kładzie się duży nacisk na ekodziałania, prowadzi się zbiórkę baterii i makulatury, a także uczniowie biorą udział w licznych konkursach ekologicznych. Szkoła stara się podejmować działania zgodne z potrzebami rynku pracy, bowiem już od kilku lat, uczniowie od pierwszej klasy biorą udział w zajęciach komputerowych i uczą się wybranego języka obcego.

Plan wychowawczy zawierający koncepcję szkoły dostosowany został do podstawy programowej poprzez analizę i ewaluację potrzeb. Brane są pod uwagę obserwacje, sprawozdania pedagoga szkolnego, a także wychowawców, opiekunów kół, wyniki uzyskane z informacji od rodziców oraz wnioski z analizy dokumentów, np. zeszytów, wpisów w dziennikach. Plan wychowawczy realizowany jest głównie na godzinach wychowawczych, na pozostałych zajęciach, oraz na imprezach klasowych, szkolnych i o charakterze lokalnym, np.: apele wychowawcze, wycieczki, konkursy, uroczystości patriotyczne, itp. Natomiast plan profilaktyki nastawiony jest głównie na profilaktykę pierwszorzędową. Podlega ewaluacji na podstawie przeprowadzanych badań ankietowych i analizy tematyki zawartej w programie, wdrażanej przez nauczycieli. Jest spójny z podstawą programową.

Na tworzenie oferty edukacyjnej dla uczniów nauczyciele szukają pomysłów najczęściej w Internecie na portalach przeznaczonych dla nauczycieli, na szkoleniach, warsztatach i kursach, w specjalistycznych czasopismach,  korzystają z rad doświadczonych koleżanek i kolegów oraz rozmawiają z uczniami i rodzicami o potrzebach i zainteresowaniach swoich podopiecznych. Zapoznają się z dostępnymi na rynku programami oraz opiniami o nich. 

W szkole znajduje się procedura wyboru programu nauczania. Nauczyciele znają tę procedurę.

Dokonując wyboru programu postępują zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Nauczyciel wybierając program analizuje jego zgodność z podstawą programową i zawartość wskaźników opisanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu, np.: szczegółowe cele i treści, sposoby osiągania celów uwzględniające możliwości ucznia, metody oceniania, diagnozowania, opis osiągnięć lub standardy wymagań egzaminacyjnych, podział na klasy lub wszystkie obszary edukacji wczesnoszkolnej, a także czy realizacja programu zapewnia wszechstronny rozwój, zdobycie wiadomości i umiejętności umożliwiające naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Ponadto brane są pod uwagę warunki i czas potrzebny na realizację oraz przydatność, a także tradycje szkoły. Aby ocenić spójność programu nauczania z podstawą programową nauczyciele analizują zarówno cele i treści podstawy jak i określonego programu. Następnie pracując w zespołach klasowych, niektóre programy modyfikują lub wzbogacają w treści i cele, aby były spójne z podstawą programową i odpowiadały możliwościom uczniów oraz warunkom realizacji. Nauczyciele wymieniają się spostrzeżeniami, korzystają z dostępnych publikacji specjalistycznych, szczegółowo zapoznają się także z obudową metodyczną programu, przeglądają podręczniki, zeszyty ćwiczeń, nagrania, plansze i w drodze dyskusji wybierają ich zdaniem najlepszy. Zespół opiniuje wybrany program oraz przedstawia radzie pedagogicznej do zatwierdzenia. Z kolei dyrektor szkoły zatwierdzony przez radę program przedstawia Radzie Rodziców do zaopiniowania i zatwierdzenia. Później program wpisywany jest na listę Szkolnych Programów Nauczania. Lista programów także zatwierdzana jest przez radę pedagogiczną.

Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia odniesienie sukcesu przez uczniów o przeciętnych uzdolnieniach. Analizując wyniki pracy szkoły, potrzeby i zainteresowania uczniów, sugestie specjalistów, rodziców i nauczycieli powołuje się zajęcia edukacyjne obowiązkowe i pozalekcyjne nieobowiązkowe. Zdaniem nauczycieli, rodziców i uczniów szkoła prowadzi szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Należą do nich: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia logopedyczne, kółka komputerowe, SKS,  zajęcia artystyczne (koło teatralne, kółko plastyczno-muzyczne), kółko europejskie, przyrodniczo-ekologiczne. Oferta szkoły jest na tyle bogata, że część uczniów bierze udział w kilku zajęciach w ciągu tygodnia.

W opinii rodziców i uczniów, nauczyciele znają zainteresowania swoich wychowanków. Jednak dość dużo, bo aż 29% ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele nie znają tych zainteresowań, a jeżeli je znają, to głównie w stopniu średnim i niskim. Natomiast uczniowie znacznie lepiej postrzegają wiedzę nauczycieli w tym zakresie, gdyż wskazują stopień wysoki i średni.

Zastanawiający jest fakt, że pomimo prowadzenia częstych i systematycznych rozmów, około 30% ankietowanych rodziców nie wie, że ich dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, a za najważniejszą potrzebę edukacyjną uznają naukę języków obcych, podczas gdy sami uczniowie wskazują zajęcia komputerowe , artystyczne i przyrodniczo-ekologiczne.

Ponadto ( we współpracy z innymi szkołami) cyklicznie organizowane są międzyszkolne konkursy; plastyczne, ortograficzne, muzyczne itp. Uczniowie biorą też udział w lekcjach bibliotecznych i muzealnych.  . Systematycznie prowadzona jest współpraca z Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Domem Kultury, Edukacyjnym Centrum Kampinoskiego Parku Narodowego.

Nauczyciele uczestniczą w pracach związanych z analizą lub modyfikacją koncepcji pracy szkoły poprzez działalność w zespołach klasowych, uczestnictwo w obradach rady pedagogicznej, przy tworzeniu programów wychowawczych i nauczania oraz procedur obowiązujących w szkole, w zespołach ewaluacyjnych i na spotkaniach z rodzicami.

W opinii nauczycieli, także uczniowie i rodzice, mają wpływ na kształt oferty edukacyjnej szkoły i uczestniczą w jej budowaniu. Na podstawie obserwacji, rozmów z uczniami, wyników nauczania oraz sugestii rodziców, obserwacji zachowań uczniów podczas zabaw edukacyjnych oraz analizy zaleceń poradni specjalistycznych, nauczyciele znają różnorodną aktywność swoich wychowanków. Uczniowie zgłaszają inicjatywy i podejmują się samodzielnej ich realizacji lub też współpracują z nauczycielami. Uczestniczą w przygotowaniu apeli . Samorządy klasowe i szkolny organizują rozmaite akcje, prezentacje, apele, imprezy i uroczystości, w które włączają całą społeczność. Rodzice zaś współorganizują imprezy klasowe, szkolne i o charakterze lokalnym, wycieczki, biwaki, bale dla dzieci, mikołajki, festyny rodzinne itp. Na prośbę rodziców w szkole odbywają się zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Rada Rodziców opiniuje i zatwierdza listę programów szkolnych. Rodzice informowani są o wynikach sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych, i w razie potrzeby wspólnie z nauczycielami podejmują próby zaradcze. Realizacja treści podstawy programowej monitorowana jest zarówno przez samych nauczycieli, jak i dyrekcję. Prowadzi się bieżącą i okresową analizę stopnia opanowania poszczególnych umiejętności za pomocą ocen, oceny opisowej stosowanej w nauczaniu wczesnoszkolnym, wyników prac kontrolnych, kartkówek, porównuje się wyniki przeprowadzonej diagnozy początkowej i końcowej, wyniki sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych. Ponadto w szkole prowadzi się monitoring umiejętności kluczowych dla każdego ucznia. Jeśli wyniki nie są zadawalające, konstruuje się i wdraża plany podnoszenia efektywności kształcenia, modyfikuje się plany wynikowe i rozkłady materiału. Analizie podlegają także wpisy w dziennikach lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych oraz obserwowanie i hospitowanie zajęć. Sukcesy i osiągnięcia uczniów, ich udział w konkursach jest omawiany i uczniowie są nagradzani na apelach szkolnych.

Grono pedagogiczne, aby zmotywować wychowanków do wysiłku intelektualnego stosuje aktywizujące metody pracy. Na ich wybór wpływają przede wszystkim możliwości ucznia, jego zainteresowania i zdolności, cele operacyjne, które są do osiągnięcia, atrakcyjność, skuteczność wybranych metod, warunki realizacji treści programowych, dostępna baza dydaktyczna, a także liczba uczniów oraz inicjatywa pedagogów i uczniów. Nauczyciele używają różnego rodzaju zachęt motywacyjnych w postaci pochwał, dobrych ocen, wykorzystując ciekawość poznawczą uczniów, podkreślając osiągalność celów i sens pracy oraz zapewniając o swojej pomocy.

 

Słabe strony

Komentarz

Obniżone możliwości niektórych uczniów Dwuzmianowość

Skromna baza lokalowa

 

Uczniowie, mimo dostosowania wymagań programowych do indywidualnych potrzeb i możliwości, nie zawsze  uzyskują oczekiwane efekty.

Część uczniów nie jest zainteresowana udziałem w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:

1. Nadal systematycznie monitorować realizację podstawy programowej.

2. Należy wskazywać uczniom pozytywy płynące z udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

3. Należy motywować uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do systematycznej pracy i nauki.

4. Należy prowadzić diagnozy sprawdzające przyrost wiedzy, a wnioski z analizy będą podstawą do dalszej pracy, np. nauczyciele modyfikują plany dydaktyczne zgodnie z potrzebami szkoły, zmieniają metody pracy, a wnioski przekładają się na wzrost efektów kształcenia.

 

Obszar: Zarządzanie szkołą.

WYMAGANIE 4.2

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

Cele:

1.Uzyskanie wiarygodnej informacji o pożądanych i niepożądanych efektach pracy szkoły.

2. Rozwijanie odpowiedzialności rady pedagogicznej za doskonalenie jakości pracy szkoły.

3. Dążenie ku stałemu podnoszeniu efektywności pracy szkoły poprzez wypracowanie wniosków i wdrożenie ich do pracy.

4. Dbanie o prawidłowy przebieg i i doskonalenie procesów edukacyjnych.

5. Dokonanie pogłębionej i metodologicznie zdyscyplinowanej samooceny pracy szkoły, mające w szczególności na uwadze jej rozwój.

6. Osiąganie przez szkołę celów zgodnych z polityką oświatową państwa.

 

 

Pytania kluczowe:

1. Czy szkoła posiada plan nadzoru pedagogicznego ?

2. Czy w szkole nauczyciele są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną, czy powołane są zespoły ewaluacyjne?

3. Czy w szkole jest plan obserwacji zajęć?

4. Czy system diagnozy jest znany wszystkim członkom Rady Pedagogicznej ?

5. Czy wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły ?

6. Czy tematyka szkoleń została skonsultowana z Radą Pedagogiczną i czy odpowiada potrzebom szkoły ?

7. Czy nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły ?

 

Mocne strony

Komentarz

 

W szkole sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:

analizy dokumentacji szkoły, wywiadów i obserwacji
stwierdza się, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadowej wykonuje zadania związane z planowaniem nadzoru pedagogicznego i sprawuje go poprzez jego realizację. Dla wszystkich nauczycieli wnioski z ewaluacji poprzednich są zrozumiałe i przystępnie przedstawione w formie pisemnej. Nauczyciele wiedzą, gdzie znajdują się materiały z poprzednich ewaluacji. Zespoły ewaluacyjne są w widoczny sposób zaangażowane w swoją pracę ( przeprowadzanie ankiet, wywiady, rozmowy indywidualne, pozyskiwanie dodatkowych informacji). Przeprowadzając badania nauczyciele częściej analizują realizację planu pracy szkoły oraz zalecenia z poprzedniej ewaluacji, częściej korzystają z opracowanych wniosków i informacji dotyczących realizacji podstawy programowej i treści nauczania. Zdecydowana większość kadry pedagogicznej zna lub zna częściowo kryteria oceny pracy nauczycieli stosowane przez dyrektora szkoły i nie uważa aby należało dokonać w tym zakresie zmian. Nadzór pedagogiczny stosowany przez dyrektora szkoły przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły i w zdecydowanej większości wpływa  mobilizująco na wykonywanie pracy. Około 42 % nauczycieli uważa, że należy nadzór pedagogiczny wzmocnić w zakresie dyscypliny nauczycieli. Zdaniem zarówno nauczycieli jak i dyrektora wszystkie działania zmierzające do kontroli i poprawy jakości pracy szkoły ( monitorowanie, ankietowanie, obserwacje zajęć, analiza dokumentacji, rozmowy z pracownikami, rodzicami i uczniami, ankietowanie) są jednakowo przydatne. Czas trwania rozmów poobserwacyjnych jest właściwy i wszyscy mają szansę być wysłuchanymi po obserwacji, a wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego dyrektora są uwzględniane w tematyce posiedzeń Rad Pedagogicznych co przekłada się na uwzględnianie ich w dalszej pracy przez ogół nauczycieli szkoły. Liczba obserwacji jest wystarczająca, nauczyciele chwalą i akceptują przeprowadzania ich w sposób zapowiedziany / większość / ale też i niezapowiedziany co z kolei, w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, lub na zaproszenie nauczyciela dopuszczalne jest przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjno – wychowawczych po wcześniejszym zwróceniu się nauczyciela z prośbą o taką pomoc.

Członkowie zespołów ewaluacyjnych mają możliwość udziału w szkoleniach doskonalących.

Prace zespołów są konsultowane z dyrektorem szkoły oraz poszczególnymi członkami zespołów ewaluacyjnych.

Poszczególni członkowie zespołów ewaluacyjnych / większość / są zaangażowani w prace i wywiązują się z przydzielonych obowiązków. Efekty przeprowadzonych ewaluacji mają odzwierciedlenie w planie oraz jakości pracy szkoły.

Uczniowie i rodzice biorą bezpośredni udział w ewaluacji wewnętrznej poprzez udział w badaniach ankietowych, konsultowaniu zmian w dokumentach szkolnych. Ich zdanie ma istotny wpływ na zmiany zachodzące w szkole.

 

Słabe strony

Komentarz

Zbyt małe środki w budżecie szkoły na doskonalenie nauczycieli.

Nauczyciele – członkowie zespołu ds. ewaluacji chcieliby ukończyć kursy doskonalące dotyczące nowego nadzoru pedagogicznego i prowadzenia badań

ewaluacyjnych. Szczególnie interesuje ich dokonywanie wyboru i zakresu badań w szkole oraz opracowywanie i wyciąganie wniosków.

Zbyt małe zainteresowanie rodziców w planowanie działań szkolnych.

Procentowo zbyt małe zainteresowanie i tym samym

udział rodziców w procesie planowania zadań szkoły. W spotkaniach biorą udział tylko rodzice zaangażowani w różne sfery życia szkoły.

Nie wszyscy nauczyciele angażują się w pracę zespołową.

Zbyt bierne uczestnictwo niektórych nauczycieli w pracach zespołów klasowych i ewaluacyjnych

 

Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:

1. Włączać coraz większą grupę rodziców, poprzez pokazanie im, jak duży mogą mieć oni wpływ na organizację pracy szkoły.

2. Wzbogacić ofertę spotkań z rodzicami o nowe zagadnienia i tematy

z udziałem edukatorów zewnętrznych.

3. Nauczyciele w większym zakresie powinni dokonywać autoewaluacji swojej pracy.

4. Członkowie zespołów ewaluacyjnych dzielą się doświadczeniem z pozostałymi nauczycielami oraz udzielają porad na temat planowania i przeprowadzania ewaluacji w naszej placówce.

5. W przyszłym roku zaplanować ewaluację Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego.

 

Rekomendacje:

1. Bardziej konsekwentnie  realizować autoewaluację przez nauczycieli.

2. Zaangażowanie w planowane ewaluacje ( pracę członków zespołów ewaluacyjnych ) każdego członka rady pedagogicznej oraz zaktywizowac rodziców.

3. Zabiegać o większe środki w budżecie szkoły na doskonalenie nauczycieli.

 

Wyniki czynności kontrolnych:

 

 1. 1.     Prowadzenie dokumentacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, arkuszy ocen, kart opisowych.

     Systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania  i oceniania.

Kontrola dokumentacji szkolnej prowadzona jest rokrocznie. Celem jej jest  zbadanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji  szkolnej dotyczącej realizacji procesu kształcenia i efektów osiągnięć edukacyjnych uczniów. Do kontroli wykorzystałam dzienniki zajęć obowiązkowych i dodatkowych, arkusze ocen, karty opisowe uczniów, sprawozdania nauczycieli, rozmowy z nauczycielami. Szkoła posiada i prowadzi w zasadzie prawidłowo dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć przedszkolnych, dzienniki zajęć dodatkowych, dzienniki zajęć rewalidacyjno wychowawczych. W dziennikach lekcyjnych znajdują się symbole stosowanych programów. Dzienniki nie zawierają luk, są systematycznie sprawdzane. Zapisane tematy są zgodne z rozkładami i podstawą programową, zapisane tematy są nie zawsze czytelne co wynika z charakteru pisma niektórych nauczycieli. Dane uczniów są w alfabetycznym porządku i zawierają: nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz kontakt telefoniczny, adresy ich zamieszkania, pesel ucznia.

Zawierają też tygodniowy plan zajęć edukacyjnych oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się i oznacza cyframi tematy przeprowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. W dziennikach znajdują się wpisy o przeprowadzonych obserwacjach zajęć edukacyjnych.

Dziennik zajęć przedszkolnych zawiera nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, pesel, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego.  W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
W dziennikach zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć . W dziennikach zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wpisane są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów i wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, obecność uczniów na zajęciach, indywidualny program zajęć, a także opis przebiegu zajęć z każdym uczniem. Pomyłki w dziennikach przez większość nauczycieli / ale nie przez wszystkich / są poprawiane prawidłowo tz. skreślane i napisane poprawnie czerwonym długopisem, przy poprawieniu jest pieczęć i podpis dyrektora. Niektórzy nauczyciele jednak  w dalszym ciągu / jak twierdzą odruchowo / przeprawiają błąd.

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości dyrektor lustrując dziennik zaznacza karteczką klejoną, na której wpisana jest uwaga. Braki uzupełniane są na bieżąco.

Szkoła prowadzi dla każdego ucznia arkusz ocen na właściwych drukach zgodnie z Załącznikiem nr  3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów (...)

Wpisy w arkuszach ocen zgodne z wpisami w księdze  uczniów i dziennikach lekcyjnych. Wpisy w arkuszach są zgodne z informacją o wynikach sprawdzianu. Oceny z zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, miesiąc urodzenia ucznia,  klasa wpisywane cyfrą klasa są wpisywane wyrazami w pełnym brzmieniu u większości nauczycieli - wychowawców. Niewypełnione rubryki są wykreskowane.  

Oceny opisowe w klasach I-III SP są wpisane do arkusza ocen ucznia komputerowo poprzez włączenie do arkusza w formie załącznika powielającego kartę arkusza ocen.  Oceny uczniów od klas IV - VI  są wpisywane zgodnie ze skalą ocen określoną w § 13 ust.2 i 15 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.) .

W arkuszach ocen umieszczono adnotacje o wydaniu świadectwa, duplikatu świadectwa, sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.

W arkuszach ocen wpisano datę i przyczynę opuszczenia szkoły .

W arkuszach ocen absolwentów wpisane są wyniki klasyfikacji końcowej

Szkoła prowadzi księgi arkuszy ocen.

Księgi arkuszy ocen zawierają ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę .

Zalecenia pokontrolne do dalszej pracy:

1. Zapisy w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć dodatkowych muszą być wpisane w sposób czytelny.

2. Tematy zajęć wpisane do dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć dodatkowych powinny zawierać główne treści omawiane na danych zajęciach oraz formy lub metody prowadzenia zajęć.

3. Na najbliższej radzie pedagogicznej kolejny raz przypomnieć nauczycielom o prawidłowym  sposobie nanoszenia poprawek  w razie pomyłki w dziennikach.

 

     2. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Program który realizowany jest w naszym oddziale przedszkolnym "Od przedszkolaka do pierwszaka " to program wyróżniony przez MEN i CODN.

Jest aktualny i w pełni odpowiadający przepisom ministerialnym.

Program autorstwa Iwony Brody uwzględnienia w rozwiązaniach programowo- metodycznych -  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Punktem wyjścia opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego określone w podstawie programowej. Program precyzuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego oraz zwraca uwagę na celowość działań nauczyciela  i dziecka. Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” jest uporządkowanym zbiorem celów ogólnych, czyli tych adresowanych do nauczyciela, określających jego zamysł, zamiar, strategie pracy - i celów operacyjnych, zwanych też szczegółowymi, określających konkretne osiągnięcia i umiejętności dzieci. Program zawiera także wiadomości oraz treści, które dziecko opanowuje i zdobywa w wyniku planowanych działań wychowawczo-dydaktycznych. Cele operacyjne wynikają z celów ogólnych. Taki układ treści w znacznym stopniu ułatwia opracowywanie narzędzi badawczych, niezbędnych do diagnozowania osiągnięć wychowanków.
Każdy rodzic został poinformowany, na czym polega dojrzałość szkolna. Z wywiadów z rodzicami wynika, iż  wiedzą, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym, czyli obowiązkom pojawiającym się w jego życiu w momencie przekroczenia progu szkoły. Większość rodziców wie też, że nie tylko rozwój umysłowy dziecka świadczy o tym, że jest ono już gotowe do podjęcia nauki w szkole. Dziecko z dużym zasobem wiadomości i umiejętności może np. bać się zmiany środowiska, może być mało samodzielne lub może nie być gotowe na taki wysiłek fizyczny, jakiego wymaga chodzenie do szkoły.
Celem diagnozy było zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

- rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać,

- nauczycielom przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i

korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

- pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzonej przez nauczyciela było udzielenie rodzicom, na podstawie obserwacji zachowań dzieci, informacji związanych z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.

Rozwój jest procesem, w którym obserwujemy zmiany prowadzące do lepszego funkcjonowania dziecka. W celu wychwycenia tych zmian, nauczyciel dokonał diagnozy rozwoju dzieci. Diagnoza wiadomości i umiejętności dzieci prowadzona była w formie rozwiązywania zadań w kartach pracy oraz obserwacjach dzieci.
Diagnoza została przeprowadzona w dwóch etapach – pierwszy w październiku, drugi w kwietniu. Nauczyciel, zapoznał się z kartami pracy dla dzieci, kartotekami do tych kart oraz kartotekami

obserwacji umieszczonymi w instrukcji programu.

Diagnoza obejmowała 51 umiejętności pogrupowanych w pięć obszarów, z czego 23 oceniane były na podstawie kart pracy dziecka, a pozostałe na podstawie obserwacji. Zadania przeznaczone do diagnozy jesiennej nawiązywały do aktualnej pory roku. Nauczyciel podejmował

decyzję o kolejności wykonywania zadań. Ich dobór był uzależniony od tematyki dnia i rodzaju zajęć planowanych przez nauczyciela. Dzieci były diagnozowane przez dwa tygodnie po około 5–10 minut dziennie (każdorazowo z uwzględnieniem możliwości dziecka). Nauczyciel wyraźnie odczytywał polecenia, a jeśli dziecko miało trudności z ich zrozumieniem – udzielał dodatkowych objaśnień.

Po wykonaniu zadań przez dzieci, nauczyciel oceniał je i nanosił punktację na arkusze wyników. Do arkuszy wyników wpisywał również punktację z obserwacji prowadzonych podczas zajęć. Nauczyciel na bieżąco / codziennie / przekazywał rodzicom informacje o sukcesach i trudnościach dzieci. Dzieciom z trudnościami założono  karty KIPU. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy nauczyciel opracował karty informacyjne dla rodziców i nauczyciela przyszłej klasy I. Karty po szczegółowym omówieniu zostały przekazane rodzicom.

 

Zalecenia pokontrolne do dalszej pracy:

1. Zapewnienie nauczycielom szkolenia zewnętrznego z zakresu diagnozowania uczniów, opracowania dokumentacji diagnostycznej.

2. Podniesienie efektywności współpracy pomiędzy szkołą i poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie diagnozy przedszkolnej i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3. Kontrola realizacji zajęć i czynności określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Ustawy Karta Nauczyciela


Kontrola została zaplanowana w celu analizy realizacji zajęć i czynności określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Ustawy Karta Nauczyciela.

Po sprawdzeniu i analizie dzienników zajęć pozalekcyjnych wynikających

z art.42 ust.2b KN. Należy stwierdzić, że:

Wszyscy nauczyciele zrealizowali godziny z art.42 ust.2b KN w wymiarze wyliczonym zgodnie z zatrudnieniem. W sumie w szkole wypracowano w roku szkolnym 596 godzin.

Większość nauczycieli 70% wypracowało więcej godzin w sumie na 596 obowiązkowych wypracowano 696,5 godziny.

Na wyróżnienie zasługują następujący nauczyciele: Jerzy Homziuk -127 godzin, Gabriela Kobiela  – 86 godzin, Anna Dąbrowska -84 godziny.

Nauczyciele prowadzili następujące zajęcia:

- koła zainteresowań,

- zajęcia reedukacyjne,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia terapeutyczne,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia w świetlicy szkolnej,

- inne ( nauczyciel religii - przygotowanie do I komunii św. teatralne, )

Ogółem w różnego typu zajęciach uczestniczyło: 98 uczniów

-  31 uczniów uczęszczało na zajęcia kół zainteresowań,

- 34 na zajęcia zespołu dydaktyczno-wyrównawczego,

- 7 na zajęcia terapeutyczne,

- 10 uczniów brało udział w dodatkowych zajęciach w świetlicy szkolnej,

-  2 - na zajęcia logopedyczne

Ogółem w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 84 uczniów, co oznacza, że niektórzy uczniowie uczęszczali na kilka rodzajów zajęć.

Ogółem Frekwencja na zajęciach dodatkowych wyniosła 92,9%.

Zajęcia prowadzone były zarówno dla uczniów zdolnych, którzy chcieli

rozwinąć swoje zainteresowania, jak i dla uczniów z trudnościami - w celu wyrównania braków dydaktycznych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba uczniów oraz wysoka frekwencja.

Prowadzenie dodatkowych zajęć okazało się zasadne, co odzwierciedlają:

- wysokie średnie uczniów poszczególnych klas,

- promocja uczniów do klas wyższych-  100% uczniów promowanych,

- większa liczba uczniów wzorowych,

- nagrody w konkursach różnego stopnia.

 

Zalecenia pokontrolne do dalszej pracy:

1. Utrzymać bogatą ofertę zajęć nieobowiązkowych.

2. Zachęcać uczniów do udziału w zajęciach nieobowiązkowych poprzez atrakcyjne formy pracy z dziećmi.

3. Kontrola w zakresie prawidłowości zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą.

4. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli /nowa podstawa programowa/

 

Dyrektor szkoły organizuje i sprawuje ogólny nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauki i pracy. W tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernie rozłożone są zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia, plan zapewnia różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączy się w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają aktualne  szkolenia w zakresie BHP, na bieżąco są zapoznawani z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie.  Dyrektor sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. Niedopuszczone jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. Również przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwiamy uczniom przebywanie na świeżym powietrzu.

Szkoła prowadzi profilaktykę uzależnień i promuje zdrowy tryb życia wśród uczniów , organizuje zajęcia warsztatowe w klasach IV-VI na temat zagrożeń nikotynizmu, alkoholizmu, narkotyków, agresji i przemocy prowadzone przez nauczyciela przyrody Policję i wolontariuszy Studentów z Instytutu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach . Od 5 lat uczestniczymy w programach

„ Bezpieczna Szkoła” , " Szkołą bez przemocy ", Śnieżnobiały uśmiech”, „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”, "Zachowaj Trzeźwy umysł", "Postaw na rodzinę ".

Nauczyciele prowadzą propagandę antytytoniową: lekcje tematyczne, konkursy, gazetki, ulotki, plakaty. Na godzinach z wychowawcą organizowane są projekcje filmów dydaktycznych o tematyce związanej z uzależnieniami z serii " Lekcje przestrogi" i inne.

Budynek i teren szkolny odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan ewakuacyjny szkoły wisi w  widocznym miejscu . Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały. Dyrektor, woźna i dozorca oraz nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów. W szkole istnieje Komisja Kontroli Wewnętrznej, która na bieżąco zgodnie z harmonogramem dokonuje przeglądów i oceny stanu bezpieczeństwa oraz warunków nauki uczniów i jest odpowiedzialna za bieżące przeglądy okresowe budynku i instalacji w niej się znajdującej. W szkole znajdują się protokoły z kontroli wewnętrznej oraz protokoły przeglądów okresowych. Teren szkoły jest ogrodzony, oświetlony, nawierzchnie dróg i przejść są równe, instalacja do odprowadzania ścieków i wody deszczowej jest sprawna, otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia są trwale zabezpieczone pokrywami,  szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpieczone są przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię, w okresie zimowym oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem przejścia na terenie szkoły. Urządzenia higieniczno – sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej, ewentualne awarie są usuwane na bieżąco. W pomieszczeniach zapewniono właściwą wentylację i ogrzewanie, istnieje możliwość bezpiecznego wietrzenia pomieszczeń, w części budynku wymienione już zostało oświetlenie, we wszystkich  klasach, szatni i pracowni komputerowej.

Na terenie szkoły 2 razy w roku przeprowadzane są  próbne alarmy przeciwpożarowe.
Realizowane są zajęcia z wychowania komunikacyjnego w ramach zajęć z techniki, które w klasie IV kończą się zdaniem egzaminu na kartę rowerową. W roku bieżącym kartę rowerową otrzymało 6 osób, co stanowiło 100% klasy IV.

są projekcje filmów dydaktycznych o tematyce związanej z uzależnieniami.
Pedagog szkolny prowadzi pedagogizację rodziców dotyczącą uzależnień.

Szkoła prowadzi tematyczne lekcje wychowawcze oraz zajęcia warsztatowe na temat tolerancji.
Uczniowie ufając nauczycielom zwracają się do nich o pomoc.
Szkoła organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia świetlicy środowiskowej, na których kładzie szczególny nacisk na spędzanie czasu wolnego przez uczniów i absolwentów.
Pedagog szkolny prowadzi pedagogizację rodziców dotyczącą uzależnień.

Szkoła prowadzi tematyczne lekcje wychowawcze oraz zajęcia warsztatowe na temat tolerancji. Uczniowie ufając nauczycielom zwracają się do nich o pomoc. Na przerwach dyżurują nauczyciele, dzięki czemu nie dochodzi do kłótni , bójek i wypadków. Szkoła posiada odrębny regulamin pracy wraz z instrukcją postępowania w razie wypadku, z Regulaminem tym zostali zapoznani wszyscy pracownicy, w szkole znajdują się oświadczenia poświadczające z jego zapoznaniem,  w pracowni komputerowej jest wywieszony regulamin pracy. W szkole jest  prowadzony rejestr wypadków uczniów i zawsze dyrektor omawia z pracownikami szkoły i uczniami okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia. Działania takie są odnotowane w rejestrze wypadków, dzienniku pedagoga lub dzienniku lekcyjnym. W roku bieżącym nie miał miejsca ani jeden wypadek. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub gminę uczniowie znajdują się wyłącznie pod opieką osób do tego uprawnionych, za pisemną zgodą rodziców poświadczającą dobry stan zdrowia.

W wypowiedziach dzieci i rodziców słychać zdecydowanie, że ich dziecko w szkole czuje się bezpiecznie i że na terenie szkoły na pewno nie mają dzieci kontaktu z alkoholem, papierosami i narkotykami. Zdarzają się drobne konflikty między dziećmi, na które nauczyciele zawsze reagują natychmiast. O zdarzeniu powiadamiany jest dyrektor - pedagog szkolny.

Przy ustalaniu planu oraz organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły   liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, wycieczek oraz warunki, w jakich będą one się dokonywać.

Szkoła organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia świetlicy środowiskowej, na których kładzie szczególny nacisk na bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez uczniów i absolwentów. Budynek jest mały, parterowy, nie ma w nim miejsc, w których mogliby uczniowie pozostawać niezauważeni. Znamy bardzo dobrze zarówno naszych uczniów, jak też absolwentów i nie ma możliwości aby obca osoba niezauważona weszła do budynku.

Dobry kontakt z rodzicami i nacisk na sprawy wychowawcze powoduje, że szkoła jest spokojna i bezpieczna.

 

Zalecenia pokontrolne do dalszej pracy:

 

1. Systematyczne zgodne z wymogami dokonywanie bieżących przeglądów w budynku szkoły.

2. Aktualizowanie do bieżących potrzeb i realizacja szkolnego programu wychowawczego  i programu  profilaktycznego, uwzględniających m.in .potrzeby wychowawcze uczniów, zdrowie uczniów, zapobieganie patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałanie agresji.

3. Podejmowanie dalszych działań przez szkołę w kierunku zagospodarowania boiska szkolnego.

4. Kontynuacja w miarę sprzyjających warunków klimatycznych prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

5. Usuwanie na bieżąco usterek i awarii sprzętu na terenie szkoły.

 

Wnioski:

1. Prowadzone w szkole analizy wyników sprawdzianu przeprowadzanego w klasie trzeciej i szóstej, z wykorzystaniem różnych źródeł i metod odnoszących się do kontekstu poprzednich lat, przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, o czym świadczy rosnąca tendencja rozwojowa szkoły.

2. Działania wspierające rozwój uczniów oraz podejmowane przez nauczycieli formy i metody pracy przyczyniają się do podnoszenia w szkole jakości kształcenia.

3. Oferta edukacyjna szkoły zaspakaja potrzeby uczniów i ich rodziców oraz umożliwia rozwój zainteresowań uczniów mimo skromnych warunków lokalowych, wyposażenie, wykorzystanie dostępnych materiałów i środków, kwalifikacje kadry pedagogicznej pozwalają na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

4. Szkoła stwarza wszystkim uczniom szansę do pełnego wykorzystania ich możliwości. Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, rozwija zainteresowania, uwrażliwia. Działania te służą budowaniu postaw uczniowskich sprzyjających nauce.

5. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów. W opinii uczniów, rodziców wszyscy deklarują, że czują się w szkole bezpiecznie.

 

6. Wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy łamania norm społecznych.

7. W szkole prowadzona jest cykliczna diagnoza zachowań.

 

8. Dyrektor i nauczyciele cieszą się dużym zaufaniem. Odpowiedzialnie pełnią swoje role, właściwie ze sobą współpracują.

9. W szkole podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom.

 Rekomendacje:

 1. Należy zwrócić uwagę na indywidualizację wymagań oraz na to, aby w codziennych działaniach uczniowie systematycznie i na bieżąco uzyskiwali wskazówki do pracy pozwalające na poprawę wyników nauczania.
 2. Nadal systematycznie analizować wyniki sprawdzianu, wnioski wykorzystywać do dalszej pracy, wdrożyć program naprawczy w celu podniesienia jakości kształcenia w zakresie umiejętności, w których wyniki uzyskane na sprawdzianie okazały się niskie.
 3. Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem uczniów do sprawdzianu, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów dydaktycznych w ramach zespołów klasowych.
 4. W dalszym ciągu podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród uczniów poprzez stwarzanie sytuacji, które pozwolą uczniom wykazać się zainteresowaniami czytelniczymi, kontrola stopnia rozumienia przeczytanych treści i poleceń na wszystkich zajęciach edukacyjnych.
 5. Budzenie i kształtowanie wyższej motywacji i aspiracji wśród rodziców poprzez pedagogizację ich w czasie comiesięcznych spotkań na zebraniach szkolnych, angażowanie rodziców w pomoc i uświadomienie ich wspomagającej roli  w realizacji zadań domowych własnych dzieci.
 6.  Uświadomić rodzicom konsekwencje słabych wyników w nauce oraz słabego wyniku na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową.
 7. Nadal systematycznie monitorować realizację podstawy programowej.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo